15.12.2016, 09:33

Allianssi –mallilla vaikuttavuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin

Sininauha Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Karvonen.

Voiko olla totta! Julkinen hankinta joka toteutuu aikataulussa, jopa alittaa sovitun aikataulun ja kustannukset. Pysyy sovitussa budjetissa, täyttää sovitut laatuvaatimukset ja kaiken kukkuraksi hankkeen osapuolet saavat bonusta onnistumisista! Kyllä. Tampereen Rantatunneli -projekti täytti kaikki edellä kuvatut kriteerit. Tunneli toteutettiin allianssimallilla, jota on alettu yhä useammin käyttämään mm. vaativissa rakennushankkeissa. Voisiko allianssimallia hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa?

Allianssimallia kokeillaan sosiaalipalveluissa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa on perinteisesti käytetty hankintamenettelynä normaalia hankintalain mukaista kilpailutusta: tarjouspyynnössä on määritetty laatukriteereiden ja hintojen painoarvot. Yleisesti tiedossa oleva totuus lienee, että tällaisessa hankinnassa halvin hinta ratkaisee kuka valitaan palvelutuottajaksi. Ongelmallista tällaisessa hankintamenettelyssä on, että ostetaan suoritteita eikä vaikuttavuutta eli hyötyjä.

Espoon kaupunki on toteuttanut ensimmäisen sosiaalitoimialaan liittyvän hankinnan allianssimallilla. Kohteena ovat nuorille ja aikuisille tarkoitetut asumisen tuen palvelut, jotka tällä hetkellä ovat epätarkoituksenmukaisessa asumisessa tai ovat asunnottomia. Tavoitteena on yhteistyössä allianssin osapuolten kanssa löytää uudenlainen kokonaisvaltainen ja kuntouttava palvelu.

Ryhmittymän muodostivat Sininauha Oy, Sininauhasäätiön, Kriminaalihuollon tuki ry:n, Espoon Diakoniasäätiön ja Eedi Oy. Neuvottelumenettelyn kautta ryhmittymä valittiin Espoon kaupungin allianssikumppaniksi. Jatkoneuvotteluissa sovittiin tavoitteet, toimintamallit ja kustannukset.

Miten allianssi -mallissa toimitaan?

Lähtökohtana allianssissa on asioiden läpinäkyvyys, luottamus, sovittu riskien jako ja yhteisvastuu sekä yhteinen päätöksenteko. Osapuolet vastaavat palvelutuotannosta allianssiorganisaatiolla, jossa toimijat jakavat palveluun liittyvät riskit ja hyödyt. Avoimuus ja yhteistyö ovat toiminnan perusta, josta hyötyvät kaikki. Asiat ratkaistaan nopeasti, sujuvasti ja fiksusti. Mikäli ongelmia ilmenee, on pääpaino ongelmien ratkaisemisessa, ei syyllisien etsimisessä.

Korvattavat kustannukset käsittävät suoraan allianssin tavoitteiden saavuttamiseksi tehdystä työstä syntyneet kustannukset, jotka ovat tarkasti ja yhdessä etukäteen käyty läpi ja sovittu. Nämä korvataan todellisten tarkastettujen kustannusten mukaisesti. Bonus/sanktio -järjestelmä käsittää Palveluntuottajille mahdollisuuden saada erillistä hyötyä avaintulosalueissa suoriutumisesta ja tavoitekustannusten alittamisesta. Vastaavasti Palveluntuottajilla on riski menettää osa palkkiosta avaintulosalueiden huonon suoritustason tai tavoitekustannuksen ylittämisen kautta.

Allianssimallilla rakennetaan tunneleita läpi harmaan kiven

Tärkeä tavoite on myös kehittää yhdessä uusia vaikuttavia toimintatapoja ja löytää innovatiivisia ideoita tuottaa palveluita sekä varmistaa asiakkaiden tarpeista lähtevä, oikea osaaminen ja sitä kautta paras vaikuttavin lopputulos. Osapuolet toteuttavat sovitut palvelut tavalla, joka tuottaa osapuolille taloudellista hyötyä. Vaikuttavat palvelut ovat toiminnan perusta. Asiakkaalle tämä tarkoittaa parempaa elämänhallintaa sekä inhimillisempää elämää. Yhteiskunnalle hyöty on inhimillisyyden lisääntymistä, joka näkyy myös taloudellisina hyötyinä.

Allianssimallilla voidaan rakentaa tunneleita läpi harmaan kiven. Kyllä sillä varmaan voidaan rakentaa parempaa yhteiskuntaakin.

 

Kirjoittaja, Kimmo Karvonen, toimii Sininauha Oy:n toimitusjohtajana.

 

Share Button