Sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Sosiaalihuollon tehtävissä vaadittavat kelpoisuudet on määritelty sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa ja asetuksessa. Lakia sovelletaan sosiaalihuollon ammatilliselta henkilöstöltä vaadittaviin kelpoisuuksiin yksityisissä palveluissa siltä osin, kuin palvelut kuuluvat yksityisten palvelujen valvonnasta annetun lain piiriin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut oppaan kelpoisuusvaatimuksista työnhakijoille ja työnantajille.

Kelpoisuuslaki ei sisällä säännöksiä sosiaalihuollon tehtävärakenteesta tai mitoituksesta. Tehtävärakenteesta on annettu suositus.

Katso myös Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuositus ja opas kelpoisuusvaatimuksista (Kuntainfo 11/2007).

Terveydenhuollon henkilöstö

Monissa sosiaalihuollon yksiköissä työskentelee myös terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Terveydenhuollon henkilöstön ammatillisesta koulutuksesta ja pätevyydestä säädetään laissa ja asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

Valvira ylläpitää valtakunnallista terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriä, Terhikkiä.

Psykoterapeuttikoulutus

Valtioneuvosto asetus, jolla säädetään psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan koulutuksen tavoitteista, laajuudesta ja sisällöstä, tuli voimaan 31.12.2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa aloitetun koulutuksen perusteella psykoterapeutin nimikesuojattua ammattinimikettä on haettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta viimeistään 30.6.2017.

Alaikäisten kanssa työskentelevät

Alaikäisten kanssa työskenteleviltä vaaditaan kelpoisuuden lisäksi rikosrekisteriote. Tällä halutaan suojella alaikäisten turvallisuutta ja henkilökohtaista koskemattomuutta. Katso Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 (Finlex)

EU-sääntely

EU:n ammattipätevyysdirektiivi sääntelee ammatinharjoittamisoikeutta ja pätevyyden tunnistamista muussa jäsenvaltiossa. Katso Kansainväliset sopimukset (Valvira).


Viimeksi päivitetty: 21.5.2014
Share Button