Yksityinen sosiaaliala tarvitsee uutta osaavaa työvoimaa

Väestön ikääntyminen vaikuttaa työvoiman tarpeeseen sekä eläköityvien työntekijöiden että asiakkaiden palvelutarpeiden lisääntymisen kautta. Rekrytointivaikeuksista kertovat tilastot osoittavat, että työvoimasta on jo nyt puutetta. Yksityisissä hyvinvointipalveluissa suurin puute on lähihoitajista, sairaanhoitajista ja hoiva-avustajista.

Yksityinen hyvinvointiala palkkaa tulevina vuosina tuhansia työntekijöitä

Sosiaali- ja terveysala työllisti 16 prosenttia kaikista työllisistä (melkein 400 000 henkilöä) vuonna 2011. Alan työvoiman ikärakenne on keskimääräistä hieman vanhempi, sillä yli 50-vuotiaita on 37 prosenttia. Tämä merkitsee suurta eläkepoistumaa tulevina vuosina.

Vaikka tulevaisuudessa saataisiin aikaan palvelutarpeiden myöhentymistä, työn tuottavuuden kasvua, työurien pidentymistä ja koulutuksen läpäisykertoimien parantumista, alalla tulee olemaan lähimmän kymmenen vuoden kuluessa ainakin 20 000 työntekijän vaje.

Yksityinen sosiaaliala tuottaa noin kolmanneksen maamme sosiaalipalveluista. Vaikka yksityisen sektorin työvoiman ikärakenne on arvioiden mukaan hieman nuorempi kuin julkisen sektorin, myös yksityisellä sektorilla on edessään mittavat haasteet työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Aloituspaikkoja lisättävä ja tehtävärakenteita uudistettava

Sosiaalialan Työnantajat painottaa, että sekä julkisen että yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden varmistamiseksi alan koulutuspaikkoja pitää lisätä riittävän ajoissa. Tärkeää on myös uudistaa alan tehtävärakenteita siten, että koulutettu henkilökunta voi tehdä koulutustaan vastaavaa työtä ja esimerkiksi hoiva-avustajat auttavat asiakkaita arjessa selviytymisessä, kuten ruokailussa ja ulkoilussa.

Lue lisää alan työvoimatarpeista Mistä tekijät sosiaali- ja terveysalalle (TEM analyyseja 43/2012).


Viimeksi päivitetty: 21.5.2014
Share Button