Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet eli Sosiaalialan Työnantajat ry sekä palkansaajajärjestöt (TSN ry, JHL ry, Talentia ry, Jyty-Pardia-Sthl neuvottelujärjestö ry) ovat tuottaneet Työhyvinvointia hyvinvointityöhön -oppaan, jossa käsitellään työhyvinvoinnin, työturvallisuuden sekä työterveyshuollon perusasioita.

On tärkeää, että työyhteisöissä toimitaan ennakoivasti: työstä, työympäristöstä ja työoloista johtuvia terveys- ja turvallisuusriskejä on mahdollista selvittää ennakolta ja osin myös poistaa.

Joustavilla työajoilla edistetään jaksamista

Terveet ja tulokselliset työajat sosiaalipalvelualalla -oppaassa käsitellään yksityisen sosiaalipalvelualan työaikajärjestelmiä, ergonomisia työaikoja ja työaikakäytäntöjen kehittämistä työpaikalla.

Suositukset ergonomisista työajoista perustuvat Työterveyslaitoksen tutkimuksiin vuorotyöjärjestelmistä. Myös tämä opas on tehty yksityisen sosiaalipalvelualan työehtospimuksen allekirjoittajajärjestöjen yhteistyönä.

Valtakunnallisissa tutkimuksissa joustavien työaikojen on osoitettu parhaim¬millaan kasvattaneen yrityksen tehokkuutta ja kilpailukykyä, edistäneen työntekijöi¬den työssä jaksamista sekä parantaneen työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Hy¬villä työaikakäytännöillä on mahdollista pidentää myös työuraa ja lykätä eläkkeelle hakeutumista. Joustavat työaikakäytännöt voivat olla yritykselle kilpailuvaltti osaavan henkilöstön työvoimapulasta kärsivillä aloilla.

Oppaan tavoitteena on rohkaista työnantajaa ja työntekijöitä ajatuksenvaihtoon työpaikoilla siitä, miten työvuorokäytäntöjä voidaan kehittää niin, että työt sujuvat entistä tuloksellisemmin ja käytännöt tukevat työntekijöiden terveyttä.

Mitä paremmin työaikasuunnittelussa on mahdollista huomioida työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, sitä paremmin työntekijät yleensä jaksavat työssään. Lähtökohtana on aina, että asiakkaat saavat hyvää ja riittävää huolenpitoa.


Viimeksi päivitetty: 21.5.2014
Share Button