Laatutyö tarkoittaa jatkuvan kehittämisen kulttuuria

Laatutyö alkaa tutustumisesta omaan toimintaan. Kaikki laadunhallintajärjestelmät lähtevät siitä, että olemassa olevat ydin- ja tukiprosessit sekä tarvittavat toimintaympäristöön liittyvät seikat kuvataan.

Laatutyö on jatkuvaa ja siihen osallistuvat kaikki yrityksen sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät. Yleensä ulkopuolinen asiantuntija-apu helpottaa laatutyön käynnistämistä.

laadunhallinnan-abc

Päivittäisten arkirutiinien hoitaminen vie usein pienessä tai keskisuuressa sosiaalialan yksikössä toimivan yrittäjän ajan niin tarkkaan, että laatutyön aloittaminen tuntuu jopa ylitsepääsemättömältä. Laatutyöstä aiheutuu myös kustannuksia, jotka ovat investointiluonteisia ja tuottavat tulosta vasta ajan myötä.

Hyvä laatu on kuitenkin tärkeä kilpailutekijä! Se vähentää virheistä aiheutuvia kustannuksia ja tuo sitä kautta säästöjä.

Toimintaa voi kehittää, tuloksia ei

Hyvinvointipalvelujen laadulla on useita ulottuvuuksia. Asiakkaan näkökulmasta hyvä palvelu syntyy vasta sitten, kun kaikki osatekijät ovat kohdallaan.

Laadun ulottuvuuksia

Rakennelaatu Prosessilaatu Tuloslaatu
Asiakas osaava henkilöstö, asianmukaiset ja siistit tilat, oikeat työvälineet luotettavuus, kohteliaisuus, palvelun oikea-aikaisuus, hyvä informaatio asiakastyytyväisyys, toimintakyvyn parantuminen, kokemus arvokkaasta kohtaamisesta
Työntekijä hyvä koulutus, oikea hoito ja hoiva oikeaan aikaan, hyvä informointi oikeat toimenpiteet, oikea tilannearvio, hyvä yhteistyö, toimiva palautejärjestelmä saavutettavissa olevan toimintakyvyn taso, ei haitallisia seurauksia
Palvelun järjestäjä riittävät voimavarat, hyvä tietämys taloudellisuus, oikea-aikaisuus, säädösten ja ohjeiden noudattaminen voimavarojen tehokas käyttö

Yleisesti tiedetään, että useimmiten laatuvirheistä 20 prosenttia on lähtöisin ihmisen toiminnasta ja 80 prosenttia prosesseista.

Ihmisistä johtuvia virheitä voidaan ehkäistä ennalta ohjeistuksella, perehdytyksellä, oppimisella, tiedonkulun tehostamisella ja yhteistyöllä; prosessilähtöisiä puolestaan jatkuvalla kehittämisellä, riskien kartoittamisella ja hallinnalla sekä ennakoinnilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat antaneet hyvinvointipalveluista useita laatusuosituksia.

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi

Laatusuositukset lastensuojelutyöhön

Yrityksen laatukäsikirja sisältää organisaation toimintatavan dokumentoinnin, menettelytapaohjeita, prosessin kuvauksia, laatutyön tavoitteita ja näyttöjä tavoitteiden saavuttamisen asteesta.

Käytössä on useita kaupallisia laadunhallintajärjestelmiä, kuten EFQM-malli ja ISO-sertifikaatit. Laatusertifioinnin suorittaa kolmannen osapuolen akkreditoima elin, jonka tehtävät on määritelty lainsäädännössä (Suomessa FINAS).


Viimeksi päivitetty: 21.5.2014
Share Button