Sosiaaliala on turvallinen toimiala

Suomessa on kattava lainsäädäntö työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden turvaamiseksi. Säädösten noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset, joita ovat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet.

Työsuojelulainsäädännön keskeistä osa-aluetta ovat työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden suojelu sekä työehdot. Työsuojeluviranomaiset valvovat myös tilaajavastuulain ja yhdenvertaisuuslain noudattamista sekä tietosuojaa työelämässä.

Sosiaaliala on turvallinen toimiala, jos turvallisuutta arvioidaan yleisen tapaturmataajuuden ja työympäristön sisältyvien tekijöiden perusteella. Huomioon tulee kuitenkin ottaa esimerkiksi väkivallan uhka, koska työssä ollaan läheisessä kosketuksessa erilaisten asiakasryhmien kanssa.

Työpaikan olosuhteita kehitetään yhteistoiminnalla

Suuri osa uudesta työsuojelulainsäädännöstä perustuu Euroopan unionin lainsäädäntöön (direktiiveihin). Direktiivit eivät sellaisenaan ole voimassa Suomessa, vaan ne on siirretty osaksi suomalaista lainsäädäntöä. Suomalaisilla työpaikoilla noudatetaan Suomen kansallista lainsäädäntöä.

Työturvallisuuteen liittyviä säädöksiä valmistellaan STM:n yhteydessä toimivassa neuvottelukunnassa. Yleistä työoikeutta koskeva lainsäädäntö valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

Työolosuhteiden kehittäminen työpaikoilla tapahtuu yhteistoiminnallisesti siten, että työnantaja nimeää työsuojelupäällikön ja työntekijät valitsevat edustajakseen työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua, jos työpaikoilla on vähintään 10 henkilöä. Työnantaja vastaa työsuojelutoiminnasta ja työympäristön parantamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Ohjeet työsuojeluvaaleista

Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla (PDF)
Työsuojelu työpaikalla

Työsuojelu- ja työhyvinvointipolitiikan tavoitteita:

  • sairauspoissaolojen vähentäminen
  • pysyvän työkyvyttömyyden riskin pienentäminen
  • työolojen kehittäminen sekä
  • työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

Viimeksi päivitetty: 21.5.2014
Share Button