Toiminta on luvanvaraista

Yksityisen, ympärivuorokautista toimintaa harjoittavan palvelujen tuottajan on haettava toimintaansa varten lupa ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Muutoin palveluntuottajan tulee tehdä ilmoitus siihen kuntaan, jossa toimintaa harjoitetaan.

Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston (AVI) toimialueella, lupa haetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira). Yhden aluehallintoviraston alueella toimiville yksiköille luvan myöntää aluehallintovirasto. Valviran lupayksikkö toimii Rovaniemellä.

Lue lisää:

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (Finlex)

Valvojina kunnat, aluehallintovirastot ja Valvira

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadusta, asianmukaisuudesta ja laillisuudesta vastaavat ensisijaisesti palveluntuottajat ja kunnat. Toiminnan yleiseen ohjaukseen, suunnitteluun ja laillisuusvalvontaan liittyviä asioita hoitavat ensisijaisesti aluehallintovirastot ja Valvira.

Osa laadun ylläpitoa ja valvontaa on Valviran ylläpitämä Terhikki-rekisteri. Palveluntuottaja voi tarkistaa sieltä ammattihenkilön pätevyyden. Rekisteriin merkityt ovat saaneet tehtäväänsä asianmukaisen koulutuksen ja heille on myönnetty laillistus, nimikesuojaus sekä lupa harjoittaa ammattia.

Lähihoitajat ovat niin sanottuja nimikesuojattuja ammattihenkilöitä. Heillä on koulutuksensa perusteella oikeus käyttää ammattinimikettä mutta heillä ei ole velvoitetta ilmoittaa tietojaan Valviran rekisteriin. Kaikki lähihoitajat eivät siis ole ilmoittaneet tietojaan Valviraan, mutta he ovat siitä huolimatta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Havaitessaan epäasiallista toimintaa hoito- ja hoivatyössä palveluntuottaja voi tehdä ilmoituksen Valviralle.

Ohjeita valvontaan löytyy netistä

Valtakunnallisesti valvontaa ohjataan ja sovitetaan yhteen valvontaohjelmilla. Valviran nettisivuilta löytyvät voimassa olevat valvontaohjelmat.

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista astui voimaan 1.10.2011. Sen mukaan palveluntuottajan pitää laatia ns. omavalvontasuunnitelma. Ohjeistus omavalvontaan löytyy Valviran nettisivuilta.

Vuoden 2015 alusta lukien astuu voimaan uusi omavalvontaa koskeva määräys, joka koskee sekä yksityisiä että julkisia palveluntuottajia.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on laatinut yhdessä Kuntaliiton kanssa laatusuosituksia eri palveluille. Suositukset sosiaalipalvelujen laadusta löytyvät STM:n nettisivuilta.

Vanhuspalvelulain toimeenpanoa seurataan

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain eli niin sanotun vanhuspalvelulain toteutumista seurataan Terveyden ja hyvinvonnin laitoksen (THL) ja Valviran yhteistyönä.

Yksikkökohtaiset tiedot vanhuspalvelulain toimeenpanon seurannasta ja muun muassa yksiköiden henkilöstömitoituksista löytyvät THL:n nettisivuilta.

Valvontaa kehitetään

Hyvinvointipalvelujen valvontaa kehitetään hallitusohjelman mukaisesti. Vuoden 2009 alusta toimintansa aloittaneen Valviran ja vuoden 2010 alusta perustettujen aluehallintovirastojen työnjakoa ja yhteistyömenettelyitä selvennetään.

Tulevaisuudessa valvonta tulee perustumaan omavalvontaan ja ennakolliseen tukeen nykyistä enemmän. Lue lisää STM:n raportista (2014).


Viimeksi päivitetty: 21.5.2014
Share Button