Työehtosopimuksen uudistaminen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti 1.3.2014 alkaen

Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta on sovittu keskusjärjestöjen sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti.

Ratkaisun keskeinen sisältö on seuraava:

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva työehtosopimus tulee voimaan nykyisen voimassaoloajan päättyessä 1.3.2014 alkaen. Ensimmäinen sopimuskausi kestää 31.12.2015 asti. Seuraava sopimuskausi jatkuu 31.1.2017 saakka edellyttäen, että keskusjärjestöt saavat kesällä 2015 sovittua toisen sopimuskauden palkantarkistuksesta.

Kokoaikaisille työntekijöille tulee 20 euron palkankorotus henkilökohtaisiin kuukausipalkkoihin ja taulukkopalkkoihin 1.7.2014. Korotus heijastuu myös prosentuaalisiin tuntilisiin (ilta-, yö, lauantai- ja sunnuntaikorotukset) sekä taulukkopalkkarakenteen kautta prosentuaalisiin palkanosiin. Osa-aikatyöntekijöille vastaava korotus toteutetaan työajan suhteessa.

Seuraava palkankorotus on 1.7.2015 toteuttava 0,4 %.

Sosiaalipalvelualalla 20 euron korotus 1.7.2014 nostaa alan ansiotasoa keskimäärin 0,9 %. Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen piirissä korotusvaikutus on vähän tätä matalampi, koska sillä sektorilla keskiansio on korkeampi. Prosentuaalisten lisien piirissä olevilla työntekijöillä korotus muodostuu 20 € suuremmaksi, mutta tämä ei muuta prosentuaalista korotusvaikutusta kokonaisansiotasoon.

Edellisen vuoden palkkaperintö ja korotusajankohdat huomioiden vuoden 2014 palkkasumma nousee sosiaalipalvelualalla keskimäärin 0,76 % verrattuna vuoden 2013 palkkasummaan ja vuoden 2015 palkkasumma nousee keskimäärin 0,65 % verrattuna vuoden 2014 palkkasummaan.

Järjestösopimuksen piirissä korotusvaikutus on keskimäärin vähän tätä matalampi. Yksittäisellä työnantajalla palkkasummaan vaikuttavat lisäksi mahdolliset henkilöstörakenteen muutokset, palveluslisien määrä ja palkkaliukuma.

Tutustu sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan. Siinä on käyty läpi ratkaisujen sisältö. Työehtosopimusten teksteihin ei tullut olennaisia muutoksia. Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotettiin suuruusluokaltaan työehtosopimusratkaisun kustannusvaikutuksella.

Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimusratkaisu 1.2.2012–28.2.2014

Sosiaalialan Työnantajat ja Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ovat sopineet Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta ajalle 1.2.2012–28.2.2014.
 Tutustu allekirjoituspöytäkirjaan, pöytäkirjan liitteeseen sekä paikallisen erän soveltamisohjeeseen.

Työehtosopimusosapuolet ovat ratkaisun yhteydessä sopineet Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen II PKL:n palkkataulukon poistamisesta 1.3.2013 lukien. Tämän johdosta tulevalla sopimuskaudella palkankorotukset I PKL:ssa ja II PKL:ssa ovat erilaiset.

Palkankorotukset 1.2.2012 lukien I PKL:ssa:

Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 1.2.2012 alkaen I PKL:ssa 1,8 %. Uudet I PKL:n taulukkopalkat 1.2.2012 lukien ovat seuraavat:

1. vr 1549,22
2. vr 1633,64
3. vr 1783,23
4. vr 1958,86
5. vr 2167,08
6. vr 2405,60
7. vr 2646,80

Osana uuden sopimuskauden alusta tulevaa palkkausjärjestelmäuudistusta on sovittu taulukon ylärajojen poistaminen.

Toimihenkilöiden henkilökohtaisia 31.1.2012 voimassa olevia kuukausipalkkoja korotetaan 2,4 %.

Esimerkki: Toimihenkilön palkka, euroa, I PKL

31.1.2012 1.2.2012
1.924,22 (vr4) 1.958,86 (uusi taulukkopalkka)
11,54 (taul. ja yl. kor. ero/henk. koht. perusp 1.970,40) *
134,70 (teht. koht. lisä 7 %) 137,93 (erit. tek. lisä 7 %)
96,21 (HEKO 5 %) 394,08 (HEKO 20 %, sis. vuosisid. takuun 14 %)
288,63 (kok. lisä 15 %)
Yht. 2.443,76 2.502,41

* Erisuuruisesta taulukko- ja yleiskorotuksesta johtuen henkilökohtainen peruspalkka on suurempi kuin taulukkopalkka.

Palkankorotukset 1.2.2012 lukien II PKL:ssa:

Toimihenkilöiden henkilökohtaisia 31.1.2012 voimassa olleita kuukausipalkkoja ja työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 2,4 %.

Esimerkki: Toimihenkilön palkka, euroa, II PKL

31.1.2012 1.2.2012
1.863,16 (vr4) 1.907,88 (uusi taulukkopalkka)
130,42 (teht. koht. lisä 7 %) 133,55 (erit. tek. lisä 7 %)
93,16 (HEKO 5%) 381,58 (HEKO 20 %, sis. vuosisid. takuun 14 %)
279,47 (kok. lisä 15%)
Yht. 2.366,21 2.423,01

Uudet II PKL:n taulukkopalkat 1.2.2012 lukien ovat seuraavat:

1. vr 1514,04
2. vr 1595,81
3. vr 1739,46
4. vr 1907,88
5. vr 2105,44
6. vr 2335,81
7. vr 2570,24

Sosiaalialan järjestöissä ei ole 1.2.2012 paikallisesti jaettavaa erää.

Raamisopimuksen mukaisesti helmikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä maksetaan kokoaikatyöntekijöille 150 euron kertaluonteinen kannustuserä. Osa-aikatyöntekijöillä kertaerän suuruus määräytyy työajan suhteessa.

Vuoden 2013 palkankorotukset, paikallinen erä, samoin kuin II PKL:n poistuminen selviävät allekirjoituspöytäkirjasta. Selostamme niitä tarkemmin vuoden kuluttua, lähempänä niiden toteuttamisajankohtaa.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia on korotettu 1.2.2012 alkaen noin 4,3 %.

Työehtosopimuksen teksteihin ei tässä yhteydessä sovittu muutoksia.

Liitot perustivat kolme uutta työryhmää.

Sosiaalialan järjestöissä vuoden 2012 palkkakustannukset verrattuna vuoden 2011 palkkakustannuksiin nousevat keskimäärin n. 3,34 %. Nousuun vaikuttavat muun muassa palkkaperintö vuodelta 2011 ja vuotta 2012 koskeva kertaerä. Vuoden 2013 palkkakustannukset verrattuna vuoden 2012 palkkakustannuksiin nousevat keskimäärin n. 1,26 %. Luonnollisesti vuositason palkkakustannuksiin vaikuttavat lisäksi muun muassa työnantajien henkilöstörakenteessa tapahtuvat muutokset.

Järjestösopimuksen palkkaratkaisu vuodelle 2011

Järjestösopimuksen palkkausjärjestelmän uudistaminen

Sosiaalialan Työnantajat ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry ovat päässeet neuvottelutulokseen Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen palkankorotuksista vuonna 2011.

Yleis- ja taulukkokorotus 1.5.2011

Toimihenkilöiden henkilökohtaisia 30.4.2011 voimassa olevia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2011 alkaen 1,2 %.

Paikallinen erä 0,8 %

Samasta ajankohdasta lukien toteutetaan sosiaalialan järjestöissä paikallisesti sovittava 0,8 % erä.

Neuvotteluosapuolet ovat sopineet ohjeistuksen paikallisen erän kohdennuksen periaatteista ja käytännön toteutuksesta.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.5.2011 lukien allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti.

Työehtosopimuksen sopimuskautta pidennettiin kuukaudella 31.1.2012 asti, jonka jälkeen kausi on yhteneväinen Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen kanssa. Työehtosopimuksen teksteihin ei sovittu muutoksia.

Osapuolet sopivat lisäksi perustettavaksi kaksi työryhmää.

A. II PKL:n poistamista selvittävä työryhmä.

II PKL:n poistamisesta toteutetaan jo 1.10.2011 se osa, joka ei aiheuta kustannusvaikutusta (enintään kuitenkin 50 % paikkakuntakalleusluokkien palkkataulukoiden erosta)

B. Tilastoyhteistyötä selvittävä työryhmä.

Tutustu työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan ja uusiin palkkataulukoihin 1.5.2011 alkaen.

Neuvottelutulos menee ERTOn hallituksen hyväksyttäväksi 15.4.2011.

Sopijaosapuolet ovat päässeet neuvottelutulokseen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän uudistamisesta. Uudistus sisältää lähinnä seuraavat asiat:

  1. Vaativuusryhmien palkkataulukosta poistetaan ylärajat
  2. Perustetaan uusi vaativuusryhmä 7
  3. Kokemuslisäjärjestelmä muuttuu vuosisidonnaiseksi takuuksi

Uudistus tulee voimaan 1.2.2012.

Neuvottelutulos menee ERTOn hallituksen hyväksyttäväksi 15.4.2011.

Järjestösopimuksen palkkausjärjestelmän uudistaminen

1.2.2011 voimaan tulevat palkkausjärjestelmän muutokset ovat seuraavat.

1. Toimenkuvauslomake uudistettu

Nykyinen toimenkuvauslomake on uudistettu ja nimetty tehtävänkuvauslomakkeeksi. Tämän vuoden kuluessa, mieluummin jo marraskuun aikana, työpaikoilla on hyvä tarkistaa nykyiset tehtävänkuvaukset ja käydä niiden pohjalta keskustelut kunkin toimihenkilön oman tehtävän vaativuusryhmän kriteereistä ja tehtävän sijoittumisesta vaativuusryhmään.

Uusittu tehtäväkuvauslomake

2. Palkanmuodostus 1.2.2012 lukien

Toimihenkilön palkka muodostuu 1.2.2012 lukien kuukausipalkkana tehtäväkohtaisesta palkanosasta (vaativuusryhmän mukainen vähimmäispalkka + mahdollinen erityistekijälisä) ja henkilökohtaisesta palkanosasta (vuosisidonnainen takuu + mahdollinen muu henkilökohtainen lisä).

Vaativuusryhmän mukainen palkka perustuu tehtävän vaativuuteen ja erityistekijälisä on uusi nimitys nykyiselle tehtäväkohtaiselle palkanosalle.

Henkilökohtaisessa palkanosassa tulee olla vähintään työkokemuksesta kertyvä vuosisidonnainen osa, ns. takuu, minkä lisäksi se voi sisältää myös muuta työstä suoriutumiseen liittyvää henkilökohtaista palkanlisää.

Työpaikalla tulee siis toimihenkilön nykyinen palkka sijoittaa yllä mainittuihin palkanosiin ja käydä palkan perusteet läpi toimihenkilön kanssa.

Esim. 
Toimihenkilön palkka nyt

vr4 vähimmäispalkka 1924,22
tehtäväkohtainen palkanosa 120,00
henkilökohtainen palkanosa 62,00
kokemuslisä (8v) 230,91
Toimihenkilön henkilökohtainen palkka 2337,13
Toimihenkilön palkka 1.2.2012 lukien
vr4 vähimmäispalkka
1924,22
erityistekijälisä 120,00
henkilökohtainen palkanosa sisältäen vuosisidonnaisen takuun 292,91
Toimihenkilön henkilökohtainen palkka 2337,13

Nykyistä tehtäväkohtaista palkanosaa nimitetään siis vastaisuudessa erityistekijälisäksi ja vaativuusryhmän mukaisen vähimmäispalkan ja mahdollisen erityistekijälisän muodostamaa yhteissummaa tehtäväkohtaiseksi palkanosaksi. Erityistekijälisän kriteereitä on lisätty ja samalla rajattu lisän määrä 3–30 %:iin vaativuusryhmän vähimmäispalkasta. Henkilökohtaisen palkanosan muodostumista selostetaan seuraavassa kohdassa.

3. Henkilökohtainen palkanosa

Henkilökohtainen palkanosa sisältää jatkossa vähintään vuosisidonnaisen takuun määrän, mutta voi sen lisäksi sisältää henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa henkilökohtaista palkanlisää.

Suurin muutos liittyy kuitenkin kokemusvuosilisän muuttumiseen vuosisidonnaiseksi takuuksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kokemuslisäjärjestelmä nykyisen kaltaisena automaattisena lisänä poistuu ja muuttuu takuujärjestelmäksi, jota maksetaan, mikäli toimihenkilölle ei muulla perusteella makseta vähintään vuosisidonnaisen takuun suuruista henkilökohtaista lisää.

Koulutusmateriaalissa (liite 3) on useita esimerkkejä vuosisidonnaisen takuun määräytymisestä.

4. Palkkataulukon ylärajat poistuvat

Osana palkkausjärjestelmän uudistusta osapuolet ovat sopineet, että työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään liittyvän palkkataulukon (sivu 29) ylärajat poistetaan.

5. Uusi vaativuusryhmä vr 7

Osapuolet ovat sopineet uuden vaativuusryhmän, vr 7 perustamisesta. Vaativuusryhmään 7 kuuluvien tehtävien kriteerit, peruspalkka, samoin kuin muutokset vaativuusryhmän 6 kriteereihin löytyvät liitteestä 1.

Tämä tarkoittaa, että työpaikoissa tulee 31.1.2012 mennessä, mieluummin jo hyvissä ajoin tämän vuoden puolella, samalla kun käydään läpi kaikkien toimihenkilöiden tehtävänkuvaukset, käydä läpi järjestön ylimpien esimies- ja asiantuntijatehtävien sijoittuminen vr 6:een ja vr 7:ään mainituille vaativuusryhmille annettujen kriteerien pohjalta.

6. Harjoittelijoiden ja muiden vastaavien ryhmien palkkausmääräykset

Osapuolet ovat sopineet harjoittelijoiden palkkausmääräysten (työehtosopimuksen sivu 29) muuttamisesta liitteessä 1 kirjoitettuun muotoon.

7. Kielilisäpykälän poistaminen työehtosopimuksesta

Työehtosopimuksen 16 § poistetaan ja samalla kielitaito lisätään palkkasopimuksen 4 § 3. kohtaan niiden tekijöiden luetteloon, joiden perusteella toimihenkilölle voidaan maksaa erityistekijälisää.

8. Lisäksi on sovittu seuraava siirtymämääräys:

  • Ennen 1.2.2012 alkaneessa työsuhteessa oleva toimihenkilö, jonka vanhan kokemuslisäjärjestelmän mukainen 2, 4, 7 tai 10 vuoden kokemuslisäporras tulisi täyteen ennen 31.3.2012, säilyttää oikeuden vanhan kokemuslisäportaan mukaiseen korotukseen mainittuun päivään saakka, mikäli hän ei muulla perusteella saa vastaavaa henkilökohtaista palkanosaa.

Yleisesti voidaan todeta, että tämänkaltaisten palkkausjärjestelmäuudistusten yhteydessä toimihenkilön henkilökohtainen palkka ei saa uudistuksen johdosta alentua.

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva työehtosopimusratkaisu 1.3.2010 – 31.12.2011

Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ovat päässeet neuvottelutulokseen Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta.

Sopimus on voimassa 1.3.2010–31.12.2011.

Palkankorotus 1.5.2010:

Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti työntekijöiden henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2010 alkaen 0,55 %.

Henkilökohtaisten palkkojen korottaminen tarkoittaa sitä, että toimihenkilön henkilökohtaista kokonaispalkkaa (esim. niin sanottua sopimuspalkkaa) korotetaan 0,55 %.

Esimerkki 1. Toimihenkilön tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 6, (paikkakuntakalleusluokka 2, kokemusvuosia 17) palkaksi sovittu 3.400 €/kk. Uusi palkka 1.5.2010 on 3.418,70 €.

Taulukkokorotus

Työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2010 lukien 0,55 %.

Uusi palkkataulukko on seuraava:

Sosiaalialan järjestöt paikkakuntaluokka
Vähimmäispalkat, 1.5.2010 lukien
I pkl II pkl
Vaativuusryhmä alaraja yläraja alaraja yläraja
1. ryhmä 1503,78 1585,72 1461,02 1539,93
2. ryhmä 1585,72 1730,93 1539,93 1678,55
3. ryhmä 1730,93 1901,40 1678,55 1841,07
4. ryhmä 1901,40 2103,52 1841,07 2031,71
5. ryhmä 2103,52 2335,04 2031,71 2254,01
6. ryhmä 2335,04 2254,01

Esimerkki 2. Toimihenkilön tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 4, paikkakuntakalleusluokka 1, kokemusvuosia 5 (=9 %), henkilökohtaista palkanosaa 7 %. Palkka on 30.4.2010 yhteensä 1.891 € + 170,19 € + 132,37 € = 2.193,56 €. Toukokuun alussa tulevan korotuksen johdosta palkka on 1901,40 € + 171,13 € + 133,10 € = 2.205,63 €.

Paikallinen erä 1.10.2010:

Lisäksi 1.10.2010 toteutetaan 0,7 %:n suuruinen erä, jonka kohdentamisesta sovitaan paikallisesti. Lähetämme tästä korotuksesta vielä oman jäsentiedotteen kesän loppupuolella.

Vuoden 2011 mahdollisista palkankorotuksista neuvotellaan alkuvuodesta 2011 ja mahdolliset korotukset tulisivat voimaan aikaisintaan 1.5.2011.

Mikäli korotuksista ei päästä sopimukseen, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 30.4.2011.

Työehtosopimusratkaisu sisältää lisäksi muutamia pienehköjä tekstimuutoksia ja neljä sovittua työryhmää, joiden tarkemmat tiedot selviävät allekirjoituspöytäkirjasta.

Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen palkankorotus 1.10.2010

Kuten aiemmassa Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen uudistamista selostavassa jäsentiedotteessa kerroimme, toteutetaan järjestöissä 1.10.2010 lukien 0,7 %:n suuruinen palkankorotus, jonka kohdentamisesta sovitaan paikallisesti.

Jaettava erä lasketaan työehtosopimuksen piirissä olevan henkilöstön varsinaisesta säännöllisen työajan palkkasummasta toukokuulta 2010.

Erän kohdentamisesta on neuvoteltava paikallisesti alla olevan soveltamisohjeen mukaisesti. Kohdennuksessa otetaan huomioon vuosittaisen kehityskeskustelun arviot. Tavoitteena on paikallinen yhteisymmärrys erän kohdentamisesta. Ellei erän kohdentamisesta päästä yhteisymmärrykseen, maksetaan erä kaikille henkilökohtaisiin kokonaispalkkoihin 0,7 %:n suuruisena.

Soveltamisohje kokonaisuudessaan

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkankorotus 1.3.2009

Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan sisältyy kustannusvaikutukseltaan 1,3 % suuruinen taulukkopalkkojen korotus 1.3.2009.

Liittojen välisessä työryhmässä pyrittiin uudistamaan työehtosopimuksen palkkataulukkoa kyseisellä kustannusvaikutuksella. Koska taulukkomuutosten toteuttamisesta ei päästy yhteisymmärrykseen työehtosopimusosapuolten kesken, käytetään 1,3 % erä vähimmäispalkkojen ja toimihenkilöiden henkilökohtaisten kokonaispalkkojen korotuksiin seuraavasti:

1) Työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 1,3 %. Uusi palkkataulukko on seuraava:

Vähimmäispalkat 1.3.2009 lukien

paikkakuntaluokka
I pkl II pkl
Vaativuusryhmä alaraja yläraja alaraja yläraja
1. ryhmä 1460,50 1540,09 1418,97 1495,62
2. ryhmä 1540,09 1681,11 1495,62 1630,24
3. ryhmä 1681,11 1846,68 1630,24 1788,09
4. ryhmä 1846,68 2042,98 1788,09 1973,24
5. ryhmä 2042,98 2267,84 1973,24 2189,14
6. ryhmä 2267,84 2189,14

2) Toimihenkilöiden henkilökohtaisia kokonaispalkkoja korotetaan 1.3.2009 lukien 1,3 %.

Esimerkki 1. Toimihenkilön tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 4, paikkakuntakalleusluokka 1, kokemusvuosia 5, henkilökohtaista palkanosaa 7 %. Palkka 28.2.2009 yhteensä 1.822,98 € + 164,07 € + 127,61 € = 2.114,66 €. Maaliskuun alussa tulevan korotuksen johdosta palkka on 1846,68 € + 166,20 € + 129,27 € = 2.142,15 €.

Esimerkki 2. Toimihenkilön tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 6, (paikkakuntakalleusluokka 2, kokemusvuosia 17) palkaksi sovittu 3.100 €/kk. Uusi palkka 1.3.2009 on 3.140,30 €.

Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen palkankorotukset 1.6.2008

Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen mukaisesti korotetaan työntekijöiden henkilökohtaisia, 31.5.2008 voimassa olevia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja 1.6.2008 alkaen 2,8 %.

(Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa ei ole palkankorotuksia tässä vaiheessa, vaan seuraavat korotukset ovat 1.9.2008)

Järjestösopimuksen uudet taulukkopalkat 1.6.2008

Sosiaalialan järjestöjen palkkausjärjestelmän soveltamisen ABC (12.12.2006)

Tutustu Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliiton ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto Erton yhdessä laatimaan ohjeeseen. Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän soveltamisesta.


Viimeksi päivitetty: 1.8.2014
Share Button