Palkankorotukset sosiaalipalvelualalla

Sosiaalipalvelualan palkankorotus 1.7.2015

Työntekijöiden henkilökohtaisia 30.6.2015 voimassa olevia kuukausipalkkoja, tuntipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotettiin 1.7.2015 alkaen 0,4 %. Korotus perustui työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiseen vuoden 2013 Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan

Sosiaalipalvelualan työehtosopimusten uudistaminen 1.3.2014 alkaen

Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta on sovittu keskusjärjestöjen sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti työehtosopimuksen osapuolten välillä. Osapuolet ovat Sosiaalialan Työnantajat ja Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia sekä Jyty-Pardia-STHL -neuvottelujärjestö.

Ratkaisun keskeinen sisältö on seuraava:

Sosiaalipalvelualan uusi työehtosopimus tulee voimaan nykyisen voimassaoloajan päättyessä 1.3.2014 alkaen. Ensimmäinen sopimuskausi kestää 31.12.2015 asti. Seuraava sopimuskausi jatkuu 31.1.2017 saakka edellyttäen, että keskusjärjestöt saavat kesällä 2015 sovittua toisen sopimuskauden palkantarkistuksesta.

Kokoaikaisille työntekijöille tulee 20 euron palkankorotus henkilökohtaisiin kuukausipalkkoihin ja taulukkopalkkoihin 1.7.2014. Korotus heijastuu myös prosentuaalisiin tuntilisiin (ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorotukset). Osa-aikatyöntekijöille vastaava korotus toteutetaan työajan suhteessa.

Seuraava palkankorotus toteutetaan 1.7.2015 ja se on määrältään 0,4 %.

Sosiaalipalvelualalla 20 euron korotus 1.7.2014 nostaa alan ansiotasoa keskimäärin 0,9 %.

Edellisen vuoden palkkaperintö ja korotusajankohdat huomioiden vuoden 2014 palkkasumma nousee sosiaalipalvelualalla keskimäärin 0,76 % verrattuna vuoden 2013 palkkasummaan, ja vuoden 2015 palkkasumma nousee keskimäärin 0,65 % verrattuna vuoden 2014 palkkasummaan.

Yksittäisellä työnantajalla palkkasummaan vaikuttavat lisäksi mahdolliset henkilöstörakenteen muutokset, palveluslisien määrä ja palkkaliukuma.

Tutustu Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan. Siinä käydään läpi ratkaisujen sisältö. Työehtosopimusten teksteihin ei tullut olennaisia muutoksia. Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotettiin suuruusluokaltaan työehtosopimusratkaisun kustannusvaikutuksella.

Sosiaalipalvelualan työehtosopimusratkaisu 1.2.2012–28.2.2014

Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta ajalle 1.2.2012–28.2.2014.

Sosiaalipalvelualan palkankorotus 1.2.2012 ja paikallisen erän ohjeistus

Työntekijöiden henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.2.2012 alkaen 1,7 %. Tällöin jaetaan lisäksi paikallisesti kohdennettava 0,68 %:n erä sekä kokoaikatyöntekijöille 150 euron kertaluonteinen kannustuserä allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti. Kertaerän suuruus määräytyy osa-aikatyöntekijöillä työajan suhteessa.

Neuvotteluosapuolet ovat sopineet hieman aiemmasta tarkennetun ohjeistuksen paikallisen erän kohdennuksen periaatteista ja käytännön toteutuksesta, jossa korostetaan pyrkimystä yhteisymmärrykseen. Ellei sitä kuitenkaan löydetä, työnantaja päättää kohdennuksesta ohjeistuksen periaatteiden mukaisilla kriteereillä.

Alalle sovittiin kuuden arkipäivän palkallinen isyysloma, joka on myös useimmilla meitä lähellä olevilla toimialoilla. Palkkaryhmittelyn E-vaativuusryhmän tekstiä on muutettu siten, että työn edellyttäessä ylempää korkeakoulututkintoa vähimmäispalkkaluokka on G26. Tällaisia töitä ovat lähinnä pätevyysehtojen mukaiset sosiaalityöntekijän tehtävät. 1.2.2012 paikallista erää on pienennetty edellä mainittujen tekstimuutosten keskimääräisellä kustannusvaikutuksella.

1.2.2012 alkaen nostetaan allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia 6 % ja kielilisän ja hälytyskorvausten eurorajoja 4,3 %.

Työehtosopimuksen teksteihin ei sovittu muita merkittäviä muutoksia.

Yhteensä 25 kuukauden mittaisen työehtosopimuskauden seuraava palkankorotusajankohta on 1.3.2013. Silloin yleis- ja taulukkopalkkojen korotus on 1,3 % ja paikallisesti jaettava erä 0,6 %.

Tutustu työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan, allekirjoituspöytäkirjan liitteeseen, paikallisen erän 1.2.2012 neuvotteluohjeisiin sekä uusiin palkkataulukoihin 1.2.2012, joihin on jo laskettu mukaan 1.2.2012 tuleva taulukkokorotus.

Edellisellä sopimuskaudella asetettu työkyvyn ja työhyvinvoinnin työryhmä sai työnsä valmiiksi. Tutustu Työhyvinvointia hyvinvointityöhön -oppaaseen.

Liitot perustivat neljä uutta työryhmää työaikapankkiin, vuosilomajärjestelmään, luottamusmiessopimukseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen liittyen.

Sosiaalipalvelualalla vuoden 2012 palkkakustannukset verrattuna vuoden 2011 palkkakustannuksiin nousevat keskimäärin n. 3,5 %. Nousuun vaikuttavat muun muassa palkkaperintö vuodelta 2011 ja vuotta 2012 koskeva kertaerä.

Vuoden 2013 palkkakustannukset verrattuna vuoden 2012 palkkakustannuksiin nousevat keskimäärin n. 1,2 %. Luonnollisesti vuositason palkkakustannuksiin vaikuttavat lisäksi työnantajan omassa henkilöstörakenteessa tapahtuvat muutokset.

Sosiaalipalvelualan palkankorotus 1.3.2013 ja paikallisen erän ohjeistus

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä yleis- ja taulukkopalkkojen korotus on 1,3 %. Palkkataulukot, joissa kyseinen korotus on mukana, ovat TES:n sivulla 38.

Lisäksi tulee jaettavaksi 0,6 % paikallinen erä. Linkistä avautuu päivitettynä yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusosapuolten ohjeistus 1.3.2013 paikallisen erän jakamisesta.

Sosiaalipalvelualan työehtosopimusratkaisu 1.3.2010–31.1.2012

Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto ja Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia sekä Jyty-Pardia-STHL- neuvottelujärjestö ovat päässeet neuvottelutulokseen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta.

Sopimus on voimassa 1.3.2010–31.1.2012.

Sopimuksen mukaan työntekijöiden henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2010 alkaen 0,6 %.

1.10.2010 toteutettava 0,8 %:n keskimääräinen palkankorotus kohdennetaan henkilökohtaisena ja taulukkokorotuksena erityisesti vaativiin ja koulutusta edellyttäviin tehtäviin.

Sopimuksen kustannusvaikutus vuodelle 2010 on 0,65 %.

Kun otetaan huomioon palkkaperintö vuodelta 2009, niin koko vuoden 2010 palkkasumma on keskimäärin 3,1 % korkeampi kuin vuonna 2009.

Vuoden 2011 mahdollisista palkankorotuksista neuvotellaan 31.3.2011 mennessä ja ne tulisivat voimaan aikaisintaan 1.6.2011. Mikäli korotuksista ei päästä sopimukseen, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 31.5.2011.

Työehtosopimusratkaisu ei sisällä muita sisältöä muuttavia tekstimuutoksia kuin luottamusmieskorvausten korotuksen 2,5 %:lla ja yli 30 työntekijän työpaikoille sovitun työsuojeluvaltuutetun korvauksen.

Työehtosopimukseen lisättiin soveltamista helpottavia esimerkkejä työaikoihin, hälytyskorvaukseen ja vuosilomaan liittyen. Luottamusmiessopimuksen sanamuotoja ajantasaistettiin.

Osapuolet selvittävät työryhmissä paikallisen sopimisen edistämistä sovittaessa paikallisista palkankorotuksista ja työajoista sekä keinoja työkyvyn ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

Linkeistä avautuvat työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja sekä uudet palkkataulukot 1.4.2010 alkaen.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen palkankorotus 1.10.2010

Sosiaalipalvelualan TES:n allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti (TES s. 63):

Työntekijöiden henkilökohtaisia 30.9.2010 voimassa olleita kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2010 alkaen seuraavasti:

Palkkaryhmissä G10-13 0,0 %
Palkkaryhmissä G14-16 0,5 %
Palkkaryhmissä G17-19 0,8 %
Palkkaryhmissä G20-27 0,9 %
Palkkaryhmissä G28-30 0,8 %

Tuntipalkkaisille työntekijöille toteutetaan vastaavat korotukset.

Näiden taulukko- ja henkilökohtaisten palkankorotusten palkkatasoa korottava vaikutus alalla on keskimäärin 0,8 %.

Sosiaalipalvelu-TES:n sivulla 38 ovat G-palkkataulukot 1.10.2010, joihin on laskettu mukaan kyseiset taulukkokorotukset.

Mikäli työntekijällä on häneen sovelletun taulukkopalkan päällä kuukausittain samansuuruisina maksettavia henkilö- tai tehtäväkohtaisia lisiä, myös nämä lisät korottuvat samalla prosentilla kuin taulukkopalkkakin ko. ryhmässä.

Tuntikohtaisia lisiä kuten lisä- ja ylitöitä tai ilta-, yö-, lauantai- tai sunnuntaikorotuksia ei lueta mukaan kiinteään kokonaispalkkaan. Korotukset toki heijastuvat myös näihin prosentuaalisesti kiinteästä palkasta laskettaviin lisiin.

Työehtosopimuksen soveltamisalan yläpuolisten johtajien ja vastaavien henkilöiden palkankorotus määräytyy sen mukaisesti, mitä heidän kanssaan on sovittu. Yleinen työmarkkinakäytäntö eri aloilla on se, että alan yleiset palkankorotukset heijastuvat ryhmätasolla myös johtoon, työnantajan harkitessa korotusten kohdennuksen, ellei korotuksista muuta ole sovittu.

Sosiaalipalvelualan palkankorotukset 1.6.2011

Sosiaalialan Työnantajat ja Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia sekä Jyty-Pardia-STHL- neuvottelujärjestö ovat päässeet neuvottelutulokseen yksityisen sosiaalipalvelualan palkankorotuksista vuonna 2011.

Työntekijöiden henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2011 alkaen 1,2 %. Tällöin jaetaan lisäksi paikallisesti kohdennettava 0,8 % erä.

Neuvotteluosapuolet ovat sopineet ohjeistuksen paikallisen erän kohdennuksen periaatteista ja käytännön toteutuksesta.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia nostetaan 1.6.2011 alkaen 1,2 %.

Palkankorotukset on sovittu työehtosopimuskauden loppuun 31.1.2012 asti. Työehtosopimuksen teksteihin ei sovittu muutoksia.

Sopimuksen kustannusvaikutus vuodelle 2011 on 1,2 %.

Kun otetaan huomioon palkkaperintö vuodelta 2010, niin koko vuoden 2011 palkkasumma on keskimäärin 1,9 % korkeampi kuin vuonna 2010. Tämän lisäksi tulee mahdollinen palkkaliukuma esimerkiksi palveluslisien kautta.

Osapuolten selvittävät sopimuskauden aikana mahdollisia tarpeita tuleviin taulukkopalkkojen tarkistuksiin vuonna 2012. Samoin selvitetään, miten 1.6.2011 paikallisen erän jakaminen on toteutettu

Tutustu työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan ja paikallisen erän soveltamisohjeeseen sekä uusiin palkkataulukoihin ja luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksiin 1.6.2011 alkaen.

Sosiaalipalvelualan palkankorotukset 1.9.2009

Palkankorotukset koostuvat seuraavasta kolmesta erästä:

  1. Yleis- ja taulukkokorotus 2,4 %.
  2. 
Tasa-arvoerä, joka kohdennetaan palkkaluokkiin 
G21-G25. Kustannusvaikutukseltaan 0,3 % suuruinen erä tuottaa em. palkkaluokkiin 0,95 % korotuksen.
  3. Paikallisesti sovittava 1 % erä.

Yhteisvaikutukseltaan palkankorotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 3,7 %.

1. Yleis- ja taulukkopalkkojen korotus 1.9.2009:

Työntekijöiden henkilökohtaisia 31.8.2009 voimassa olleita kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2009 alkaen 2,4 %.

2. Tasa-arvoerä 1.9.2009:

Liitot neuvottelivat erän kohdennuksesta. Erä päätettiin jakaa työnantajaliiton esityksen mukaisesti. Sen mukaan suhteessa vastaavissa tehtävissä muualla maksettuihin palkkoihin, on erä perusteltua kohdentaa palkkaryhmiin D ja E.

Tällä kohdennuksella 0,3 % kustannusvaikutus alan palkkasummasta toteutuu siten, että palkkaluokissa G21-25 olevien työntekijöiden 31.8.2009 voimassa olleita henkilökohtaisia palkkoja ja taulukko-palkkoja korotetaan 0,95 %.

Ohessa ovat uudet G-palkkataulukot 1.9.2009, joihin on laskettu mukaan sekä 1. kohdan mukainen yleiskorotus ja 2. kohdan mukainen tasa-arvoerä.
Mikäli työntekijällä on häneen sovelletun taulukkopalkan päällä kuukausittain samansuuruisina maksettavia henkilö- tai tehtäväkohtaisia lisiä, myös nämä lisät korottuvat samalla prosentilla kuin taulukkopalkkakin ko. ryhmässä.

Näin ollen palkkaluokissa G10-G20 ja G26-G30 kiinteä kokonaispalkka nousee 2,4 %. Palkkaluokissa G21-G25 kiinteä kokonaispalkka nousee 3,35 %.

Tuntikohtaisia lisiä kuten lisä- ja ylitöitä tai ilta-, yö-, lauantai- tai sunnuntaikorotuksia ei lueta mukaan kiinteään kokonaispalkkaan. Korotukset toki heijastuvat myös näihin prosentuaalisesti kiinteästä palkasta laskettaviin lisiin.

Tuntipalkkaisilla työntekijöillä korotukset määräytyvät samojen periaatteiden mukaisesti.

Työehtosopimuksen piirissä olevien sopimuspalkkaisten työntekijöiden kuukausipalkka nousee sen mukaisesti, mihin vaativuusryhmään he kuuluvat. Vaativuusryhmissä A–C ja F kuukausipalkka nousee siten 2,4 % ja vaativuusryhmissä D–E 3,35 %.

Työehtosopimuksen soveltamisalan yläpuolisten johtajien ja vastaavien henkilöiden palkankorotus määräytyy sen mukaisesti, mitä heidän kanssaan on sovittu. Yleinen työmarkkinakäytäntö eri aloilla on se, että alan yleiset palkankorotukset heijastuvat ryhmätasolla myös johtoon, työnantajan harkitessa korotusten kohdennuksen, ellei korotuksista muuta ole sovittu.

3. Paikallinen erä 1.9.2009:

Yleis- ja tasa-arvoerän lisäksi sopimusalan työehtosopimuksen piirissä olevan henkilöstön varsinaisesta säännöllisen työajan palkkasummasta toukokuulta 2009 käytetään palkkauksen epäkohtien korjaamiseen paikallisesti 1,0 %. Tässä palkkasummassa otetaan huomioon varsinaiset säännölliset palkat mutta ei vaihtuvia tuntikohtaisia lisiä kuten ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorotuksia.

Tavoitteena on paikallinen yhteisymmärrys erän kohdennuksesta. Neuvottelut käydään työehtosopimuksen paikallisen sopimisen menettelytapojen ja liittojen sopiman soveltamisohjeen mukaisesti. Ellei rahojen kohdentamisesta onnistuta pääsemään yhteisymmärrykseen, päättää työnantaja rahojen kohdennuksesta ja antaa selvityksen erän käyttämisestä työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden palkankorotuksiin.

Lue liittojen ohjeistus kokonaisuudessaan. Se vastaa pienin tarkennuksin aiempien vuosien paikallisen erän ohjeistusta.

Sosiaalipalvelualan palkankorotus 1.9.2008

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä korotetaan 1.9.2008 henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja palkkaryhmissä A–B 4,0 %, palkkaryhmissä C–F yleisesti 5,0 %, kuitenkin C-palkkaryhmän alarajalla G17 5,4 % ja D-palkkaryhmän alapäässä G21-G22 5,5 %.

Jos E-palkkaryhmän työssä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa (kuten yliopistotason sosiaalityöntekijän tutkintoa), on vähimmäistaso 1.9.2008 alkaen G24 sijasta vähintään G25.

Taulukkopalkkojen korotukset on laskettu oheisiin 1.9.2008 taulukkopalkkoihin, jotka löytyvät myös työehtosopimuksen sivulta 38.

Mikäli työntekijällä on häneen sovelletun taulukkopalkan päällä kuukausittain samansuuruisina maksettavia henkilö- tai tehtäväkohtaisia lisiä, myös nämä lisät korottuvat samalla prosentilla kuin taulukkopalkkakin ko. ryhmässä.

Näin ollen ammatillista koulutusta edellyttämättömissä palkkaryhmissä A–B kiinteä kokonaispalkka nousee 4 %, vaativammissa tehtävissä C–E kokonaispalkka nousee yleisesti 5 %, kuitenkin siten että palkkaryhmässä G17 olevien työtekijöiden kokonaispalkka nousee 5,4 % ja palkkaryhmissä G21–22 olevien työntekijöiden kokonaispalkka nousee 5,5 %.

Tuntikohtaisia lisiä kuten lisä- ja ylitöitä tai ilta-, yö-, lauantai- tai sunnuntaikorotuksia ei lueta mukaan kiinteään kokonaispalkkaan. Korotukset toki heijastuvat myös näihin prosentuaalisesti kiinteästä palkasta laskettaviin lisiin.

Tuntipalkkaisilla työntekijöillä korotukset määräytyvät samojen periaatteiden mukaisesti.

Työehtosopimuksen piirissä olevien sopimuspalkkaisten työntekijöiden kuukausipalkka nousee sen mukaisesti, mihin vaativuusryhmään he kuuluvat. Yleensä tällöin on kyse vähintään ammatillista koulutusta edellyttävistä tehtävistä, joiden yleinen palkankorotus on 5 %. (Mikäli sopimuspalkka poikkeuksellisesti olisi vaativuusryhmän alarajan mukainen, niin tällöin C-palkkaryhmässä tasoa G17 vastaava sopimuspalkka nousee 5,4 % ja D-palkkaryhmässä tasoa G21–G22 vastaava sopimuspalkka nousee 5,5 %).

Työehtosopimuksen soveltamisalan yläpuolisten johtajien ja vastaavien henkilöiden palkankorotus määräytyy sen mukaisesti, mitä heidän kanssaan on sovittu. Yleinen työmarkkinakäytäntö eri aloilla on se, että alan yleiset palkankorotukset heijastuvat ryhmätasolla myös johtoon, työnantajan harkitessa korotusten kohdennuksen, ellei korotuksista muuta ole sovittu.


Viimeksi päivitetty: 1.8.2014
Share Button