Paikallinen työaikasopimus palvelualalla

Paikallinen työaikasopiminen mahdollistaa joustavammat työaikajärjestelyt paikallisten tarpeiden mukaan. Työehtosopimus asettaa kuitenkin rajat sille, millaisista joustoista on mahdollista sopia paikallisesti. Paikallinen työaikasopimus tehdään kaksivaiheisen mallin mukaisesti.

Mistä voidaan sopia?

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen 6 §:n 9 kohdassa on mahdollistettu paikallinen sopiminen seuraavista asioista:

A. Työajan tasoittaminen usean työvuoroluettelon kuluessa. Tasoittumisjakson pituus voi olla enintään 5 kolmiviikkoisjaksoa tai erityisistä syistä enintään 17 kolmiviikkoisjaksoa.

B. Vuorokautisen enimmäistyöajan pidentäminen yleis- ja toimistotyöajassa sekä jaksotyön päivä- ja iltavuorossa enintään 12 tuntiin. Edellytyksenä on, että työaika tasoittuu tasoittumisjakson aikana työehtosopimuksen enimmäistyöaikaan.

C. Jaksotyössä voidaan 6 viikon työvuoroluetteloa käytettäessä poiketa 126 tunnin enimmäisrajoituksesta kolmen viikon ajanjaksolla. Edellytyksenä on, että työaika tasoittuu tasoittumisjakson aikana työehtosopimuksen enimmäistyöaikaan.

Sopimus voi koskea kaikkia A-C kohdissa mainittuja asioita tai vain osaa niistä. C -kohdassa tarkoitettu sopimismahdollisuus koskee vain jaksotyöaikaa.

Sopimuksen voimassaolo ja ulottuvuus

Paikallinen sopimus voi olla määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa puolin ja toisin kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Samoin voidaan irtisanoa määräaikainen sopimus sen kestettyä yli yhden vuoden.

Paikallinen sopimus voi koskea koko yritystä tai tiettyä yksikköä.

Ilman yritystä tai yksikköä koskevaa paikallista sopimusta voi yksittäinen työntekijä sopia työaikajoustoista, mikäli työantajan ja työntekijöiden edustajan välillä on todettu, ettei kyseisen työntekijän työaikajoustoilla ole vaikutusta muiden työntekijöiden työaikojen järjestelyyn tai muihin työehtoihin.

Miten sovitaan?

Paikallinen sopiminen edellyttää kaksivaiheisen mallin noudattamista. Työnantaja ja luottamusmies tai muu henkilöstön edustaja sopivat ensin, mitä työaikajoustoja yrityksessä tai yksikössä on mahdollista soveltaa. Sen jälkeen työnantaja ja yksittäinen työntekijä sopivat näiden joustojen soveltamisesta heidän välisessään työsuhteessa ja laativat yksilötason työaikasuunnitelman.

Molemmat sopimukset on tehtävä kirjallisesti.

Vaihe 1 – Paikallinen sopimus

–        Osapuolina työnantaja ja luottamusmies / työntekijät yhdessä / heidän valitsemansa edustaja.

–        Sovitaan, mitä TES:n 6 §:n 9 A-C kohtien työaikajoustoja yrityksessä tai yksikössä on mahdollista soveltaa.

–        Sovitaan paikallisen sopimuksen voimassaolosta

–        Päiväys ja allekirjoitus

Työaikajärjestelyistä tehty paikallinen sopimus lähetetään tiedoksi niille allekirjoittajajärjestöille, joiden jäseniä sopimus koskee.

Paikallinen sopimus_malli 1

Vaihe 2 – Yksilötason työaikasopimus ja työaikasuunnitelma

–        Osapuolina työnantaja ja työntekijä

–        Sovitaan valittujen työaikajoustojen soveltamisesta työsuhteessa

–        Voimassaolo

o   mistä alkaen?

o   toistaiseksi vai määräajan?

–        Sovitaan työajan sijoittumisen keskeisistä periaatteista

o   esim. työtilanteen mukaan

o   esim. viikoittaiset vaihteluajat, pidemmän ja lyhyemmän työajan jaksot, säännöllisesti toistuvat vapaat, mahdolliset pitkät vapaat, jakson (3-6 vko) enimmäistyöaika

–        Allekirjoitukset ja päivämäärä

Paikallinen sopimus_malli 2


Viimeksi päivitetty: 8.7.2015
Share Button