Koeaika

Työsuhteen alussa voidaan sopia enintään neljän kuukauden koeajasta, jonka kuluessa työsopimus voidaan puolin ja toisin purkaa irtisanomisaikaa noudattamatta.

Koeajan tarkoituksena on tarjota työnantajalle mahdollisuus selvittää, soveltuuko uusi työntekijä työhön. Työntekijälle koeaika tarjoaa mahdollisuuden arvioida työn mielekkyyttä ja omaa soveltumistaan tehtävään.

Koeajasta voidaan sopia sekä toistaiseksi voimassa olevan että määräaikaisen työsuhteen alussa. Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta.

Koeaika alkaa aina siitä, kun työntekijä aloittaa työnteon. Koeaika ei siis ala vielä työsopimuksen allekirjoituspäivänä, kun työnteko aloitetaan myöhempänä ajankohtana. Koeaikaa ei voi sopia alkavaksi myöhemmin kuin työnteko aloitetaan, eikä koeaikaa voi keskeyttää.

Työsopimuksen päättäminen koeajalla

Koeajan kuluessa työsopimus on päätettävissä molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa. Työsopimuksen purkaminen koeajalla ei edellytä irtisanomisperustetta. Koeaikapurun peruste ei kuitenkaan saa olla syrjivä tai epäasiallinen. Työnantajan on tarvittaessa pystyttävä näyttämään, että koeaikapurulle on ollut asiallinen peruste, joten työnantajan kannattaa kirjata purkuun johtaneet tapahtumat itselleen muistiin.

Ennen kuin työsopimus puretaan koeajalla, työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen purkamisen johdosta. Työntekijällä on oikeus käyttää kuulemistilaisuudessa avustajaa.

Uusi koeaika

Peräkkäisissä määräaikaisissa työsopimuksissa ei saa asettaa uutta koeaikaa, ellei työntekijän tehtävissä tai asemassa tapahdu olennaisia muutoksia. Uuden koeajan käyttäminen voi olla perusteltua myös sellaisessa tapauksessa, jossa peräkkäisten työsopimusten välillä on kulunut huomattavan pitkä aika, vaikka työtehtävissä tai työntekijän asemassa ei olisikaan tapahtunut merkittävää muutosta.

Työntekijän kanssa voidaan sopia uudesta koeajasta myös työsuhteen kestäessä, mikäli työntekijä siirtyy uusiin tehtäviin ja samalla työtehtävissä tai työntekijän asemassa tapahtuu huomattavia muutoksia. Mikäli koeaikapurkua käytetään tällaisessa tilanteessa, työntekijä palaa aikaisempaan tehtäväänsä, eikä työsuhde pääty kokonaan.


Viimeksi päivitetty: 1.8.2014
Share Button